Kaikki ei mene koskaan täydellisesti suunnitelmien mukaan, mutta kun tavoitellaan mahdollisimman sujuvaa tuotantoa ilman pysähdyksiä ja virheitä, ennakoinnin ja suunnittelun on oltava kunnossa. Tuotannonohjausjärjestelmä varmistaa, että tuotteet voidaan toimittaa aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

Ihanteellisessa tilanteessa tuotantokoneet toimivat täydellisesti – pysähtymättä ja tehokkaasti. Valmistettavat tuotteet ovat hyvälaatuisia ja tuotteet pystytään toimittamaan aina aikataulussa.

Todellisuudessa virheitä ja keskeytyksiä kuitenkin sattuu arjen tiimellyksessä. Jos jokin osa-alue tuotannossa sakkaa, kokonaistehokkuus huonontuu. Tuotannon kokonaistehokkuutta voidaan mitata maailmanlaajuisesti käytettävällä KNL/OEE-laskentakaavalla. Suomeksi lyhenne muodostuu sanoista käytettävyys, nopeus ja laatu (englanniksi Overall Equipment Effectiveness).

Kokonaistehokkuus on olennainen osa yrityksen kannattavuutta. Tuotannon pysähtyminen on yksi syy heikkoon kokonaistehokkuuteen, mutta siihen vaikuttavat myös nopeus ja laatu. Ratkaisu ongelmiin on sen varmistaminen, että sekä töiden suunnittelu että materiaalien saatavuus ovat kunnossa.

Tässä blogissa avaamme vielä tarkemmin, mistä tuotannon kokonaistehokkuus muodostuu ja kuinka Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä auttaa varmistamaan, että kaikki osa-alueet ovat mahdollisimman hyvällä tasolla. Ratkaisujen toimiminen edellyttää sitä, että kaikki tieto tuotannosta on viety liiketoiminta-alustalle.

Käytettävyys: Ennakoi huolto ja materiaalien saatavuus

KNL/OEE-kaavan käytettävyystekijä (K) kertoo, kuinka tehokkaasti työaika on pystytty käyttämään. Tuotannon pysähtyminen aiheuttaa hävikkiä suunniteltuun tuotantoaikaan. Käytettävyyteen vaikuttavat sekä laitteiden toimintavarmuus että materiaalien ja henkilöstön saatavuus.

Jotta tuotanto ei pysähdy pitkiksi ajoiksi, laitteiden kunnossapidosta täytyy huolehtia suunnitelmallisesti. Toisaalta koneet voivat pysähtyä myös siksi, että ei ole saatavilla tarpeeksi henkilöstöä koneita käyttämään.

Lisäksi materiaalipula tai puutteet materiaaleissa voivat aiheuttaa tuotannon seisahtumisen. Materiaalien tulee olla myös saatavilla oikeaan aikaan. Kun jokaiselle työvaiheelle on oma aikataulusuunnitelmansa, on materiaaleille tarve juuri silloin, kun työvaihe alkaa. Suunnitelmaa ei välttämättä pystytä toteuttamaan, jos materiaalitilaukset on ajoitettu väärin.

Oscarin ratkaisut:

  • Ennakoiva huollonsuunnittelu
  • Materiaali- ja tarvesuunnittelu: Kun työt on perustettu järjestelmään ja kuormittavat tekijät kirjattu, järjestelmä tuottaa hankintalistan, josta selviää, mitä materiaaleja pitää milloinkin hankkia.

Nopeus: tuotannonohjausjärjestelmä helpottaa suunnittelua

Nopeustekijä (N) kertoo, kuinka tehokasta tuotanto on ollut suhteutettuna tuotantomääriin. Toisin sanoen, esimerkiksi kuinka monta kappaletta tuotetta on pystytty valmistamaan verrattuna suunniteltuun tuotantomäärään.

Jotta päästään mahdollisimman lähelle ihanteellista tuotantomäärää, työt pitää suunnitella niin, että ne on mahdollista tehdä tehokkaasti. Mahdolliset konerikot tai muut pysähdykset vaikuttavatkin tuotantomääriin, jos niitä pitää paikata, jotta tilaus ei myöhästy. Tällöin ylimääräiset työt katkaisevat suunnitelman.

Toisaalta epävarmuutta ja sekavuutta aiheuttaa myös se, jos työn kuorma ei ole tiedossa eikä tunneta kapasiteettia. Ylikuorma ajaa tuotannon tilanteeseen, jossa ei pystytä noudattamaan alkuperäistä suunnitelmaa.

Oscarin ratkaisut:

  • Hienokuormitustyökalu: Työnjohto pystyy tarjoamaan työntekijöille suunnitelman ja näin varmistamaan, että jokainen vuorossa tietää, missä järjestyksessä työt tehdään.
  • Kapasiteetinsuunnittelu ja karkeakuormitustyökalu: Järjestelmään kirjataan, montako työpistettä ja työvuoroa on käytössä ja kuinka pitkiä työvuorot ovat. Töiden luonnissa kuormitus ja ajoitus tapahtuvat automaattisesti näiden tietojen perusteella. Myös poikkeukset, kuten suunnitellut huoltokatkot kirjataan. Näin muutostilanteissa työt on mahdollista ajoittaa uudelleen karkeakuormitusgraafin avulla.

Laatu: Ohjeistukset kuntoon

KNL/OEE-laskentakaavan laatutekijä (L) kertoo, kuinka suuri osuus valmistetuista tuotteista on täyttänyt laatukriteerit. Laatuvirheitä voivat aiheuttaa sekä vialliset työkalut että myös inhimilliset virheet. Siksi on tärkeää varmistaa, että kunnossapitosuunnittelu on ajan tasalla ja koneiden huoltoväli sopiva. Myös työhön liittyvien ohjeistusten on oltava kunnossa.

Tuotteiden laatuun vaikuttaa myös materiaalien laatu. Jos jokin materiaalierä on huonolaatuista, on hyvä tunnistaa nopeasti, missä kyseistä erää on käytetty. Erien alkuperän tunteminen ja jäljitettävyys varmistavat, että huonolaatuisesta materiaalista ei aiheudu isoja ongelmia koko tuotannolle.

Oscarin ratkaisut:

  • Työohjeet nimikekohtaisesti: Työntekijä pääsee tarkistamaan työvaiheet suoraan selainpohjaisesta työjonosta.
  • Eräseuranta: Laajentaa varastoseurantaa erätasolle. Kaikki materiaalitodistukset on mahdollista taltioida tietylle erälle ja näin huonolaatuinen erä voidaan jäljittää ja asettaa käyttökieltoon nopeasti.

Jari Kuusela,

Tuotehallintapäällikkö, Oscar Software Oy

Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa monia etuja yritykselle, joka haluaa optimoida varastonhallintaa sekä parantaa toimitusvarmuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta. Kokeneet asiantuntijamme auttavat räätälöimään yrityksellesi sopivimman kokonaisuuden.