Yrityksen tuotannonhallinta vaatii järjestelmällistä tekemistä, jotta toiminta pysyy hyvin hallinnassa. Mitä suurempi valikoima ja monitasoisempia tuoterakenteenne ovat, sitä tärkeämmäksi tuotannonohjausjärjestelmän merkitys kasvaa.

Tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen tehokkaan toimimisen. Tehokkaasti toimivassa tuotannossa kaikille on selvää mitä tulisi tehdä ja milloin. Tuotannon työntekijät ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, työnjohto pystyy reagoimaan nopeasti tarvittavin muutoksiin, ja yrityksen johdolla on reaaliaikainen tieto siitä missä mennään.  

Tuotannonohjausjärjestelmällä tehokkuutta tekemiseen  

Tehokas tuotannonohjaus mahdollistaa yrityksen tuotantoon liittyvien osa-alueiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja nopean reagoinnin mahdollisiin muutoksiin. Tuotannon työntekijöillä on aina tiedossa työlista, josta näkee, mikä työvaihe on seuraavana ja mitä kyseisessä työvaiheessa tulee tehdä. Työnjohto näkee, että työkuorma on jakautunut tasaisesti ja työntekijät tekevät töitään optimaalisesti. Lisäksi johto pystyy seuraamaan muun muassa tuotannon kuormitusta ja kannattavuutta. Tuotannonohjauksen tarkoituksena on ohjata tuotantoa niin, että kaikki sille asetetut laatu-, määrä- ja toimitusaikatavoitteet saavutetaan.  

Oscarin tuotannonohjaus mahdollistaa tuotantopäällikölle töiden kokonaistilanteen ja tuotannon kuormituksen reaaliaikaisen seurannan. Tilatut työt näkyvät tuotannossa työnumeroina, joista työntekijä näkee reaaliajassa työjononsa ja mikäli työjonon järjestystä muutetaan, saa työntekijä siitä tiedon. Järjestelmä kohdistaa työt kuormituspisteille tuotekohtaisten työohjeiden eli työvaiheistuksen perusteella. Tarvittaessa tuotantopäällikkö pääsee porautumaan helposti projektin eri työvaiheille tai materiaaliriveille.  

Tuotannonohjauksemme mahdollistaa tuoterakenteiden muodostamisen tuoteosista. Yleisesti käytetty sovelluskohde tuoterakenteille on esimerkiksi tarjouslaskenta. Tuoteosien perusteella järjestelmä laskee omakustannushinnan sekä kapasiteettitarpeen. Tämän laskelman perusteella myyjä pystyy toimittamaan asiakkaalle tarjouksen tuotteesta, sisältäen myyntihinnan ja toimitusajan.  

Toimintavarmuutta ja laadunvalvontaa tuotannonohjausjärjestelmällä  

Tuotannonohjaus parantaa myös laadunvalvontaa ja toimitusvarmuutta, tilatut tuotteet pystytään lähettämään tilaajalle sovittujen aikataulujen ja määritysten mukaisesti. Toisin sanoen yrityksen asiakaspalvelu paranee. Nykyaikainen tuotannonohjaus palvelee lisäksi yrityksen muita perustoimintoja ja mahdollistaa kokonaisvaltaisesti tehokkaan toiminnan ja tiedonkulun. Suunnitelmallinen tuotannonohjaus tukee nopeaa reagoimista mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kuten laiterikkoihin tai sairastumisiin.  

Tuotannonsuunnittelun avulla saadaan pienennettyä yrityksen tuotannon läpimenoaikoja ja sitä kautta saadaan lisää toimitusnopeutta ja -varmuutta. Kannattavuus paranee, kun tuotannon todelliset kustannukset ja kapeikot ovat tiedossa. Tuotannonohjaus ottaa huomioon myydyt kokonaisuudet, käyttää tarvittavia tuotannontekijöitä ja vertaa toteutuneita kustannuksia suunniteltuihin. Järjestelmästä saa tarkkaa jälkilaskentatietoa eri työvaiheista, minkä avulla nähdään, sujuivatko työt suunnitellusti. Tuotannon valmistuttua, voidaan esimerkiksi verrata toteutuneita kustannuksia budjettiin, jolloin nähdään, miten onnistuttiin.  

Oscarissa tuotannonohjauksen lähtökohdat perustetaan kuormitusryhmien ja valmistettavien nimikkeiden perustietojen avulla. Yksittäisen kuormitusryhmän tai koko tuotannon kapasiteettitilannetta voidaan seurata karkeakuormitusgraafissa halutussa aikayksikössä. Kuormitusryhmillä tarkoitetaan tuotannon osa-alueita, joiden kapasiteettia ja työnkuormaa halutaan raportoida ja hallinnoida. Perustietojen pohjalta tuotannonohjaus ajoittaa ja kuormittaa työt sekä suunnitellut materiaalit tarveajankohdat huomioiden. Tuotannon työjonot muodostuvat automaattisesti töiden luontien yhteydessä tai täsmällisen tuotannonsuunnittelun lopputuloksena. Töitä voidaan siirtää jonosta toiseen esimerkiksi visuaalisen hienokuormitustyökalun avulla, jolloin vaikutukset ovat reaaliaikaisia tuotannon lattiatasolle.  

Oscar tuotannonohjaus on osa koko yrityksen toimitusketjua samassa järjestelmässä ja tietokannassa  

Oscarin tuotannonohjauksen toiminnot on suunniteltu erityisesti valmistavan teollisuuden erilaisten tuotantomuotojen hallintaan. Tuotannonohjauksemme tukee hyvin esimerkiksi tilaus- tai varasto-ohjautuvan valmistamistarpeen ohjausta tai projektimaisen kokonaisuuden hallintaa.  

 • Seuraa ja ohjaa tuotannon kuormitusta ja materiaalitarpeita  
 • Priorisoi työjonoja  
 • Laskennalliset valmistumisajat näkyvät heti muutosta tehtäessä, jolloin simulointi onnistuu  
 • Kirjaa työtunteja tai materiaalitapahtumia työnumeroille ja projekteille jälkilaskennan, palkanlaskennan ja laskutuksen perusteeksi  
 • Kuormitusseurannan avulla työnjohto yrityksen johtoa myöten on jatkuvasti selvillä koko yrityksen tilanteesta sekä tarvittaessa jopa yksittäisen työntekijän kuormitustekijöistä  
 • Oscarin työjonokäsittelyn avulla työnjohtaja voi osoittaa töitä eri kuormitusryhmille ja yksittäisille henkilöille sekä muuttaa töiden keskinäistä työjärjestystä  
 • Tuotannonsuunnitteluun tehdyt muutokset näkyvät automaattisesti työntekijöiden työjonoissa  
 • Tarvelaskennan avulla voidaan hankintaehdotusten ja ostotilausten lisäksi luoda automaattisesti työnumeroita valmistettavista nimikkeistä, puolivalmisteista ja osavalmisteista  
 • Gantt-kaavio helpottaa tuotannon kokonaistilanteen hahmottamista ja mahdollistaa muutosten nopean tekemisen  
 • Määritä vaivattomasti myös keskeneräisen tuotannon arvo  
 • Omat värikoodit määriteltävissä töille ja niiden vaiheistukselle  

Tuotannonohjausjärjestelmä tukee koko yrityksen toimintaa

Oscarin järjestelmässä kaikki toimitusketjun osat linkittyvät toisiinsa tarjouksen teosta alkaen. Tilaus kirjataan järjestelmään, joka tekee siitä tuotantotilauksen (=työnumero), järjestelmä laskee työajankäytön ja ilmoittaa tarvittavat elementit, jotka tilataan ja kirjataan ostoiksi, tavaran saapuessa varastosaldot päivittyvät. Tuotannon valmistuttua järjestelmästä tulostetaan lähete ja lähetyksen jälkeen tilaus kirjataan myyntilaskuksi.  

Järjestelmämme nitoo kaiken tämän yhteen, kaikki tarvittava tieto on samassa alustassa prosessista riippumatta, eikä datan siirtoa kannasta toiseen tarvita. Kun tieto liikkuu ja linkittyy sujuvasti, minimoidaan virheiden määrä. Tuotannonohjaus antaa palautteena tiedon toteutuneista materiaali- ja työkustannuksista halutulla rakennetasolla, sekä päivittää valmistuvien tuotteiden myyntikatteessa tai varastonarvossa käytettäviä omakustannehintoja.  

Oscar tuotannonohjausta käytetään tarpeen vaatimalla tavalla eri organisaatiotasoilla. Työjonot ohjaavat tuotannon työjärjestystä ja antavat samalla mahdollisuuden kohdistaa reaaliaikaisesti käytetyn ajan yksilöidylle työlle ja työvaiheelle. Työaikaa voidaan kirjata Oscarissa halutessaan pelkästään tuotannonohjauksen tarpeisiin, mutta mahdollistaa lisäksi työajan keräämisen samalla palkanlaskentaan. Materiaalien keräily voi tapahtua automaattisesti halutussa tuotantovaiheessa, kohdistetun oston vastaanotossa tai manuaalisesti helppokäyttötoiminnoin. Tässä tapauksessa linkitykset varastonhallintaan ja eräseurantaan ovat läpinäkyviä.  

Projektivalmistus käyttää samoja tuotannonohjauksen perustietoja, kuin tilaus- tai varasto-ohjautuva sarjatuotantokin. Keskeisenä erona on tyypillisesti monimutkaisten rakennekokonaisuuksien ja aikataulujen hallinta. Monimutkaiset rakenteet voidaan muodostaa Oscariin integroidusti suunnitteluohjelmistosta. Projektiaikataulun hallintaa helpottaa esimerkiksi Gantt-kaavio. Projektin työ- ja materiaalibudjetti voidaan tallentaa projektitilaukselle, jolloin voimme seurata projektin etenemistä ja kannattavuutta porautuvien BI-raporttien avulla. Oscarin tuotannonohjauksen ja projektinhallinnan kokonaisratkaisu mahdollistaakin sujuvasti yrityksen tuotannon ja projektien ohjaamisen, valmistetaanpa sitten sarjatuotantoa, projektituotantoa, teollisuusautomaatiota tai suoritat suunnitteluprojekteja.  

Mikäli yrityksessänne on minkäänlaista tuotantoa ja edellä olevat asiat kuulostavat yritykseenne soveltuvilta, tuotannonohjausjärjestelmän hankinta on ajankohtaista.